پاسخنامه و کلید سوالات  
ارتباط با ما
 
              

پاسخ

سوالات

نام رشته

کد رشته

پاسخ

سوال

جراحی استخوان و مفاصل

321

پاسخ

سوال

جراحی کلیه ومجاری ادراری

322

پاسخ

سوال

بیماریهای کودکان

323

پاسخ

سوال

آسیب شناسی تشریحی وبالینی

325

پاسخ

سوال

پزشکی اجتماعی

326

پاسخ

سوال

تخصصی بیهوشی

327

پاسخ

سوال

پزشکی هسته ای

328

پاسخ

سوال

بیماریهای پوست

329

پاسخ

سوال

جراحی عمومی

330

پاسخ

سوال

جراحی مغز و اعصاب

331

پاسخ

سوال

چشم پزشکی

332

پاسخ

سوال

بیماری داخلی

333

پاسخ

سوال

بیماری مغزواعصاب - برادلی

334

پاسخ

سوال

رادیولوژی - پرتوشناسی تشخیصی

335

پاسخ

سوال

روانپزشکی

336

پاسخ

سوال

زنان وزایمان

337

پاسخ

سوال

بیماریهای عفونی وگرمسیری

338

پاسخ

سوال

بیماریهای قلب وعروق

339

پاسخ

سوال

گوش وحلق وبینی

340

پاسخ

سوال

رادیو تراپی - انکولوژی 1

341

پاسخ

سوال

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

342

پاسخ

سوال

طب اورژانس

343

پاسخ سوال بیماری مغزواعصاب-آدامز

434

پاسخ سوال پزشکی قانونی 344
پاسخ سوال رادیو تراپی - انکولوژی 2 441
پاسخ سوال  پزشکی ورزشی 345
       
 
@CopyRight 2011  Medical Nanoteechnology Supercomputing Centerth: 150px; height: 13px; background-color: #1b2653; text-align: center">