آزمون پذيرش دورهاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ)  سال 1396


ارتباط با ماکد داوطلبی

نام رشته فلوشیپ

نتیجه4868

اتولوژی -نورواتولوژی

قبول

4923

ارتوپدي كودكان

قبول

4921

ارتوپدي كودكان

قبول

4810

ارولوژی ترمیمی

قبول

4808

ارولوژی ترمیمی

قبول

4918

ارولوژی كودكان

مردود

4920

ارولوژی كودكان

قبول

4811

استریوتاکسی

قبول

4709

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4711

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4713

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4715

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4725

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

مردود

4727

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

مردود

4729

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4731

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4741

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

مردود

4743

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4745

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4747

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

مردود

4757

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

مردود

4759

اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال (اینترونشنال کاردیولوژی)

قبول

4803

اكوكارديوگرافي

قبول

4874

اندویورولوژی

قبول

4876

اندویورولوژی

قبول

4889

اندویورولوژی

قبول

4887

اندویورولوژی

قبول

4885

اندویورولوژی

قبول

4903

انكولوژي زنان

قبول

4905

انكولوژي زنان

قبول

4804

آسيب شناسي پوست (درماتوپاتولوژی)

قبول

4802

آسيب شناسي پوست (درماتوپاتولوژی)

قبول

5224

آسيب شناسي چشم

قبول

4875

بیهوشی کودکان

قبول

4704

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4706

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4708

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4718

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4720

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

مردود

4722

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4724

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

مردود

4736

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4740

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4750

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

مردود

4752

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

مردود

4754

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

مردود

4766

بيماري هاي عفوني در بيماران مبتلا به نقص ايمني و پيوند

قبول

4895

بيماري هاي قرینه و خارج چشمي

قبول

4899

بيماري هاي قرینه و خارج چشمي

قبول

4848

بيني و سينوس (رینولوژی)

قبول

4846

بيني و سينوس (رینولوژی)

قبول

4852

بيني و سينوس (رینولوژی)

قبول

4862

بيني و سينوس (رینولوژی)

قبول

4864

بيني و سينوس (رینولوژی)

مردود

4866

بيني و سينوس (رینولوژی)

مردود

4911

بيهوشي قلب

قبول

4913

بيهوشي قلب

قبول

5231

پزشكي خواب

مردود

4824

پزشكي خواب

مردود

4826

پزشكي خواب

مردود

4838

پزشكي خواب

قبول

4828

پزشكي خواب

مردود

4762

جراحی پستان

قبول

4764

جراحی پستان

قبول

4774

جراحی پستان

قبول

4780

جراحی پستان

مردود

4790

جراحی پستان

قبول

4792

جراحی پستان

مردود

4853

جراحی دست

قبول

4855

جراحی دست

قبول

4857

جراحی دست

قبول

4859

جراحی دست

مردود

4871

جراحی دست

مردود

4869

جراحی دست

قبول

4873

جراحی دست

قبول

4878

جراحي پلاستيك و ترميمي چشم (اکولوپلاستیک)

قبول

4880

جراحي پلاستيك و ترميمي چشم (اکولوپلاستیک)

قبول

4882

جراحي پلاستيك و ترميمي چشم (اکولوپلاستیک)

قبول

4884

جراحي پلاستيك و ترميمي چشم (اکولوپلاستیک)

قبول

4893

جراحي پلاستيك و ترميمي چشم (اکولوپلاستیک)

قبول

4851

جراحي زانو

مردود

4881

جراحي زانو

قبول

4849

جراحي زانو

قبول

4867

جراحي زانو

قبول

4865

جراحي زانو

قبول

4901

جراحي سرطان

مردود

4892

جراحي سرطان

قبول

4890

جراحي سرطان

قبول

4888

جراحي سرطان

قبول

4886

جراحي سرطان

قبول

4860

جراحي عمومي درون بين (لاپاراسكوپي)

قبول

4872

جراحي عمومي درون بين (لاپاراسكوپي)

قبول

4922

جراحي هيپ و لگن

قبول

4915

جراحي هيپ و لگن

قبول

0004701

درد در بيهوشي

قبول

0004703

درد در بيهوشي

قبول

0004705

درد در بيهوشي

قبول

0004707

درد در بيهوشي

قبول

0004717

درد در بيهوشي

مردود

0004719

درد در بيهوشي

قبول

0004721

درد در بيهوشي

مردود

0004723

درد در بيهوشي

مردود

0004733

درد در بيهوشي

قبول

0004735

درد در بيهوشي

قبول

0004739

درد در بيهوشي

مردود

0004767

درد در بيهوشي

مردود

0004769

درد در بيهوشي

قبول

0004781

درد در بيهوشي

مردود

0004783

درد در بيهوشي

قبول

0004785

درد در بيهوشي

قبول

0004787

درد در بيهوشي

مردود

0004799

درد در بيهوشي

مردود

0005238

درد در بيهوشي

قبول

4843

سرطان هاي دستگاه ادراري_ تناسلي (اروانكولوژي)

قبول

4770

سم شناسي باليني و مسموميت ها

مردود

4772

سم شناسي باليني و مسموميت ها

مردود

4786

سم شناسي باليني و مسموميت ها

قبول

4784

سم شناسي باليني و مسموميت ها

قبول

4782

سم شناسي باليني و مسموميت ها

قبول

4800

سم شناسي باليني و مسموميت ها

قبول

4894

صرع

قبول

4896

صرع

قبول

4898

صرع

مردود

4909

صرع

قبول

4910

طب روان تني (سایکوسوماتیک)

قبول

4912

طب روان تني (سایکوسوماتیک)

مردود

4914

طب روان تني (سایکوسوماتیک)

قبول

4916

طب روان تني (سایکوسوماتیک)

قبول

5244

طب روان تني (سایکوسوماتیک)

قبول

4821

طب ظایعات نخاعی و ستون فقرات

مردود

4823

طب ظایعات نخاعی و ستون فقرات

مردود

4827

طب ظایعات نخاعی و ستون فقرات

قبول

5247

طب مادر و جنين

قبول

4833

طب مادر و جنين

قبول

4831

طب مادر و جنين

قبول

4829

طب مادر و جنين

قبول

4817

طب مادر و جنين

قبول

4815

طب مادر و جنين

قبول

4813

طب مادر و جنين

قبول

4902

گلوکوم

قبول

4904

گلوکوم

قبول

4906

گلوکوم

قبول

4908

گلوکوم

قبول

4710

مراقبت هاي ويژه كودكان (PICU)

قبول

4712

مراقبت هاي ويژه كودكان (PICU)

مردود

4714

مراقبت هاي ويژه كودكان (PICU)

قبول

4716

مراقبت هاي ويژه كودكان (PICU)

مردود

4728

مراقبت هاي ويژه كودكان (PICU)

قبول

4730

مراقبت هاي ويژه كودكان (PICU)

قبول

4748

مراقبت هاي ويژه كودكان (PICU)

مردود

4761

ناباروري

مردود

4763

ناباروري

قبول

4773

ناباروري

قبول

4775

ناباروري

مردود

4777

ناباروري

مردود

4779

ناباروري

مردود

4789

ناباروري

قبول

4793

ناباروري

مردود

4795

ناباروري

قبول

4805

ناباروري

مردود

4807

ناباروري

قبول

4814

ویتره ورتین

قبول

4816

ویتره ورتین

مردود

4820

ویتره ورتین

قبول

4830

ویتره ورتین

قبول

4832

ویتره ورتین

مردود

4834

ویتره ورتین

قبول

4836

ویتره ورتین

مردود

5252

ویتره ورتین

قبول

 

 

 

 

 

@CopyRight 2011  Medical Nanoteechnology Supercomputing Center